Friday , February 3 2023

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แต่เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณเพนียดคล้องช้าง ตำบลสวนพริก อำเภอกรุงเก่า(อำเภอพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) แต่โดยทั่วไปชาวบ้านมักนิยมเรียกว่าตำบลเพนียด ตัวอาคารเรียนใช้ตัวตำหนักของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์ ซึ่งเป็นเจ้ากรมข้างต้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นบิดาหม่อมหลวงมาลากุล ณ อยุธยา (อดีตรัฐมลตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

          ในปีพุทธศักราช 2481 ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนหัตถกรรมโดยใช้ตำหนักเป็นอาคารเรียนมีลักษณะเป็นตึกทรงมะลิลา จำน

วน 1 หลัง และสร้างโรงฝึกงานเป็นโรงงานมีหลังคามุงด้วยจาก จำนวน 3 หลัง สร้างล้อมรอบตัวตำหนักไว้ เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) มาเข้าเรียนในชั้น ม.1  ม.2 และ ม.3 โดยเปิดสอนใน 3 แผนก ประกอบด้วย แผนกช่างไม้ แผนกช่างปั้น และ แผนกช่างต่อเรือ

          ในปลายปีพุทธศักราช 2481 ส่วนราชการได้โอนย้ายโรงเรียนหัตถกรรม มาสังกัดกรมอาชีวศึกษาและได้ยกแผนกช่างไม้ และช่างปั้น มาเรียนที่ตำบลท่าวาสุกรี(สถานที่ตั้งในปัจจุบัน) ใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างไม้-ช่างปั้น(หัตถกรรม)” โดยมีหลวงสินธุสงครามชัย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน และได้เปิดสอนในระดันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ม.2 และ ม.3) หลักสูตร 3 ปี

          ในปีพุทธศักราช 2483 แผนกช่างต่อเรือ ได้ทำการย้ายจากเพนียดคล้องช้างไปเรียนที่ตำหนักเกลือบนเกาะลอยในตำบลหัวรอ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน

          ต่อมาในปีพุทธศักราช 2495 จากโรงเรียนช่างไม้-ช่างปั้น(หัตถกรรม) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา(การช่างชาย)” และได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเปิดทำการสอน 2 แผนกช่าง คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างก่อสร้าง เนื่องจากช่างไม้-ช่างปั้นไม่อยู่ในความนิยมของประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับนักเรียนที่จบชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หลักสูตร 3 ปี สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4, ม.ศ.5, และ ม.ศ.6)

          ในปีพุทธศักราช 2519 ได้เปิดรับนักเรียนที่จบจากระดับชั้น ม.ศ.4, ม.ศ.5 และ ปวช. โดยรวมโรงเรียนทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนการช่างพระนครศรีอยุธยา(การช่างชาย) ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต1) และโรงเรียนการช่างสตรีใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต2) โรงเรียนการช่างต่อเรือใช้ชื่อว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต3)

          และในปีพุทธศักราช 2523 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา(วิทยาเขต1) ได้เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัย ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา”