Friday , February 3 2023

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม     เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งจันของประเทศ และภูมิภาค

ภารกิจ

จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

พันธกิจ

   1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
   3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นะรรม
   4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
   5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
   6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่การพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
   7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคงและก้ามหน้าในวิชาชีพ