Friday , February 3 2023

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดทำการสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     
       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า

             1.1 ระบบปกติ เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้
                       – สาขาวิชาช่างยนต์                               –  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
                       – สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ                     – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
                       – สาขาวิชาช่างก่อสร้าง                          – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
                       – สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล   – สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
                       – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

             1.2 ระบบเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน 8 สาขาวิชาดังนี้
                       – สาขางานเครื่องกล                               – สาขางานเครื่องมือกล
                       – สาขางานเชื่อมโลหะ                            – สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
                       – สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล         – สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       – สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์              – สาขางานก่อสร้าง

    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จ ชั้น ปวช. ตรงสาขา, ปวช. ต่างสาขา และระดับชั้น ม.6 ดังนี้
         2.1 ปวส. ระบบปกติ เปิดสอน 8 วิชา ดังนี้
             2.1.1 รับผู้สำเร็จจากระดับ ปวช. ตรงสาขา เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้
                      – สาขาวิชาเครื่องกล                                – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
                      – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต                      – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
                      – สาขาวิชาเทคนิคโลหะ                           – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
                      – สาขาวิชาช่างเทคนิคก่อสร้าง                 – สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
                      – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
             2.1.2 รับผู้สำเร็จระดับ ม.6 ใช้เวลาเรียน ประมาณ 2 ปี 2 ภาคฤดูร้อน เปิดสอน 4 สาขา คือ
                     – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                               – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
                     – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                          – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
                     – สาขาวิชาเครื่องกล(ยานยนต์)                 – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          2.2 ระบบเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน 10 สาขาวิชา ดังนี้
                      – สาขางานเทคนิคยายยนต์                              – สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
                      – สาขางานเครื่องมือกล                                    – สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
                     – สาขาเขียนแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์   – สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
                     – สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า                                 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
                     – สาขางานเทคนิคก่อสร้าง                                 – สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    3. ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ
                     – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   
                     – สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ)