Friday , February 3 2023

แผนกวิชาช่างยนต์

ครูวัชรินทร์  วังบรรพต
หัวหน้าแผนก

ครูทศพร  ปัญญายิ่ง
รองหัวหน้าแผนก

ครูเกษม  หนูจีนเส้

จ.ส.อ.อภิชาต อำไพภักดิ์

ครูดุสิต มะวิญธร

ครูโอภาษ คงรักษ์

ครูบุญรอด ตั้งศุภนิมิต

ครูปิยะนันต์ ตรียกาญจน์

ครูณัฐวุฒิ หมอนทอง

ครูพงษ์ศักดิ์ มหิทธิหัสดี

ครูอริย์ธัช สุขฉายี

ครูจิรพันธ์ กลิ่นชื่น

ครูประทีป แตงเจริญ

ครูดิษพงษ์ ดำเนินทรัพย์

ครูทิวากร อินทรประสิทธิ์

ครูเกียรติพิพัฒน์
คงคารักษ์

ครูเกียงศักดิ์ โชติเสน

ครูพรชัย รามวงค์

ครูกิตติพงษ์ คล้ายสังข์

ครูสิทธิโชค สุวรรณแขก

ครูเทิดศักดิ์ กำลังรูป