Friday , February 3 2023

แผนกช่างกลโรงงาน

ครูปรีชา อ่วมทร
หัวหน้าแผนก

ครูดุสิต อิ่มอ่อง
รองหัวหน้าแผนก

ครูสาโรช สมัยมาก

ครูประดิษฐ์ สังข์ศิริ

ครูสุรพันธ์ พันธ์สถิตย์

ครูมงคล สุดสวาท

ครูเกรียงเดช ทิพย์อ้าย

ครูขวัญชัย เดชพจน์

ครูอาทิตย์ ผสมจันทร์

ครูศักดิ์ศิมงคล กุณฑโชติ

ครูธชาชม งานสมชล