Friday , February 3 2023

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ครูนิวัติ เพ็ชรสังวาลย์
หัวหน้าแผนก

ครูณรงค์ กรึงไกร
รองหัวหน้าแผนก

ครูจักริน ก้อนเอีย

ครูสยาม ฉัตรจันทร์

ครูทรงเกรียรติ เกิดนาวี

ครูกรกช เอี่ยมสอาด