Sunday , September 25 2022

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ครูนิวัติ เพ็ชรสังวาลย์
หัวหน้าแผนก

ครูณรงค์ กรึงไกร
รองหัวหน้าแผนก

ครูจักริน ก้อนเอีย

ครูสยาม ฉัตรจันทร์

ครูทรงเกรียรติ เกิดนาวี

ครูกรกช เอี่ยมสอาด