Friday , February 3 2023

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ครูธีรยุทธ กาสกุล
หัวหน้าแผนก

ครูวิทยา นิลพันธ์
รองหัวหน้าแผนก

ครูสมบัตร์ ขำเสถียร

ครูศิระ โหละบุตร

ครูสมมาตร์ แก้วจินดา

ครูวัลลภ รื่นสุข

ครูสุดธิรา คงสมนาม

ครูโภควินทร์ สำราญมาก

ครูประเสริฐ แสงโป๋

ครูบุษนำ กุลทอง

ครูปิยะวัฒน์
อมรปิยะกฤษฐ์

ครูอนุรักษ์ สังฆรักษ์

ครูศิวพร ปานเกตุ

ครูมันทะนา ศิลปธารากุล

ครูรัฐกร ยอดเสนี

ครูพงศ์พัฒน์ อิ่มใจ

ครูเจษฎา รัมมะบุตร

ครูสุรชัย อาจหาญ

ครูศุภเลิศ ฉายา

ครูเอกพล ชูอำนาจ

ครูกาญจนา ทองหนองบัว

ครูวิรศักดิ์ แสนโช้ง

ครูธเนศ ชาลีนพ