Friday , February 3 2023

แผนกวิช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์
หัวหน้าแผนก

ครูจารุวัฒน์ มณีศรี
รองหัวหน้าแผนก 

ครูธีรวัฒน์ ใจประดับเพชร

ครูวีระพจน์ สิทธิพงศ์

ครูศักดิศร วัชราคม

ครูสัญญา ชูช่วย

ครูธีระพันธ์ พิทักษ์ศิลป์

ครูกมล สมภักดี

ครูเนตรนภา เชื่อมชิต

ครูสุพิทย์ จันสุข

ครูสุจิตรา พยัคฆมาศ

ครูวินัย จันสุข

ครูจารุวัฒน์ มณีศรี

ครูปุ๋ม

ครูธชณัฐ ผ่องโต

ครูปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปา

ครูบุญเกิด สนธิพันธ์

ครูนิติกร เล็กศิริวิลัย

ครูพนม ภู่สำอางค์

ครูคมสันต์ ลออวิไล