Sunday , December 5 2021

แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

ครูอรรถพล สุขีวุฒิ
หัวหน้าแผนก

ครูจิรพันธ์ แก้วบัวดี
รองหัวหน้าแผนก

ครูสุพงษ์ ยุวะชาติ

ครูบวรลักษ์ แก้วแหวน

ครูบุญยศ เรืองวัฒกี