Sunday , December 5 2021

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

ครูสุชน คงเจริญถิ่น
หัวหน้าแผนก

ครูวิโรจน์ คงทรัพย์
รองหัวหน้าแผนก

ครูณัฐสุดา ไพบูลย์

ครูวันชัย มีสง่า

ครูภัสกรณ์ รัมมนต์

ครูมนตรี พงพิพัฒน์

ครูพิเชษฐ์ สิทธิภานุวงศ์

ครูธวัช เจริญศรี