Friday , February 3 2023

แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

บุคลากรภายใน

ครูมล สมภัคดี
หัวหน้าแผนก

ครูญาณวรรณ เก่งถนอมม้า
รองหัวหน้าแผนก

ครูอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง