Friday , February 3 2023

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ครูสุดวีระ ชินจรัสศรี
หัวหน้าแผนก

ครูณัฐพล ขันธเนตร
รองหัวหน้าแผนก

ครูศักดิศร วัชราคม

ครูเนตรนภา เชื่อมชิต