Sunday , December 5 2021

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ครูอริยาโรจน์ ปุริสพันธุ์
หัวหน้าแผนก

ครูณัฐอนงค์ ชาเรณู
รองหัวหน้าแผนก

ครูชัยญา ฟองมี

ครูเสริม โพธิ์หอม

ครูสุทิน บัวรุ่ง