Sunday , September 25 2022

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูวีระชัย ไวยเนตร์
หัวหน้าแผนก

ครูธฤต ไชยมงคล
รองหัวหน้าแผนก

ครูฉัตราสิณี
พิรหิรัณญ์

ครุอลิษา ธีราลาภครู

ครูปูชิตา ศัตรูคร้าม

ครูยุทธการ ศรีรักษ์