Friday , February 3 2023

งานปกครอง

บุคลากรภายใน

ครูจิรพันธ์ กลิ่นชื่น
หัวหน้างาน

ครูเกษม หนูจีนเส้ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูอภิชาต อำไพภักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูณรงค์ กรึงไกร
เจ้าหน้าที่

ครูญาณวรรณ
เก่งถนอมม้า
เจ้าหน้าที่

ครูสุดวีระ ชินจรัสศรี
เจ้าหน้าที่

ครูศิวพร ปานเกตุ
เจ้าหน้าที่

ครูอลิษา ธีราลาภ
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐวุฒิ หมอนทอง
เจ้าหน้าที่

ครูสิริกร มั่นจินดา
เจ้าหน้าที่

ครูภูเบศ คามวัน
เจ้าหน้าที่

ครูบุญนำ กุลทอง
เจ้าหน้าที่

ครูสมบัตร์ ขำเสถียร
เจ้าหน้าที่

ครูทรงเกียรติ เกิดนาวี
เจ้าหน้าที่

ครูจักรพงษ์ ศิริชัยราวรรณ์
เจ้าหน้าที่

ครูสุรพันธ์ พันธ์สถิตย์
เจ้าหน้าที่

ครูคณาพร ใบตาเฮ
เจ้าหน้าที่

ครูเสริม โพธิ์หอม
เจ้าหน้าที่

ครูพนม ภู่สำอางค์
เจ้าหน้าที่

ครูสุนีย์ เทพรอด
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐอนงค์ ชาเรณู
เจ้าหน้าที่

จิรพันธ์ แก้วบัวดี
เจ้าหน้าที่

ครูบวรลักษ์ แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่

นายอาทิตย์ ผสมจันทร์
เจ้าหน้าที่

ครูกรกช เอี่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่

ครูมนตรี พงษ์พิพัฒน์
เจ้าหน้าที่

ครูเกียรติพิพัฒน์
คงคารักษ์
เจ้าหน้าที่

ครูวัชระ สอดส่องกิจ
เจ้าหน้าที่

ครูณรงค์ เยประยูร
เจ้าหน้าที่

ครูธวัช เจริญศรี
เจ้าหน้าที่

ครูสุรชัย อาจหาญ
เจ้าหน้าที่

ครูเอกพงษ์ นิยมจันทร์
เจ้าหน้าที่

ครูอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง
เจ้าหน้าที่

ครูคมสันต์ ลออวิไล
เจ้าหน้าที่

ครูวรวิพร ศรีโหมด
เจ้าหน้าที่

ครูรัชกรณ์ สิทธิสาร
เจ้าหน้าที่

ครูวิรัตน์ แซ่อู่
เจ้าหน้าที่

ครูขนิษฐา สุขรื่น
เจ้าหน้าที่

ครูภาระวี ผันสอน
เจ้าหน้าที่

ครูศิริพรรณ ไชยเสนา
เจ้าหน้าที่

ครูจักรกฤษณ์ แจ่มทิม
เจ้าหน้าที่

ครูวรกานต์ ศรีมงคลชัย
เจ้าหน้าที่