Friday , February 3 2023

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

ครูประเสริฐ แสงโป๋
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน


ครูดวงใจ สุภาพึ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน


ครูทัดดาว จันทรบุตร
เจ้าหน้าที่


ครูคณาพร ใบตาเฮ
เจ้าหน้าที่


ครูสุทิพย์ จันสุข
เจ้าหน้าที่


ครูไพรัช ไชยชาญ
เจ้าหน้าที่


ครูสุดธิรา คงสมนาม
เจ้าหน้าที่


ครูณรงค์ กรึงไกร
เจ้าหน้าที่


ครูปิยะนันต์ ตรียกาญจน์
เจ้าหน้าที่


ครูเกรียงเดช ทิพย์อ้าย
เจ้าหน้าที่


ครูภัสภรณ์ รัมมนต์
เจ้าหน้าที่


ครูเอกพงษ์ นิยมจันทร์
เจ้าหน้าที่


ครูนภาพันธ์ บุณโยทยาน
เจ้าหน้าที่


ครูจิรพันธ์ แก้วบัว
เจ้าหน้าที่


ครูชัยญา ฟองมี
เจ้าหน้าที่


ครูณัฐพล ขันธเนตร
เจ้าหน้าที่


ครูรวิพร ศรีโหมด
เจ้าหน้าที่


ครูวิรัตน์ แซ่อู่
เจ้าหน้าที่


ครูวรกานต์ ศรีมงคลชัย
เจ้าหน้าที่


ครูจิตทิพา ทองสิทธิ์
เจ้าหน้าที่


ครูขนิษฐา สุขรื่น
เจ้าหน้าที่


ครูเบญจมาศ ปรีดาชม
เจ้าหน้าที่