Friday , February 3 2023

งานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา

ครูกอแก้ว บวงท่าไม้
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา


ครูภูเบศ คามวัน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน


ครูวันชัย มีสง่า
เจ้าหน้าที่


ครูไพรัช ไชยชาญ
เจ้าหน้าที่


ครูเสริม โพธิ์หอม
เจ้าหน้าที่


ครูปูชิตา ศัตรูคร้าม
เจ้าหน้าที่

 


ครูชญาดา สระบัว
เจ้าหน้าที่


ครูวรวิพร ศรีโหมด
เจ้าหน้าที่


ครูอรัญญา มีชูรส
เจ้าหน้าที่