Friday , February 3 2023

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากรภายใน

ครูเสริม โพธิ์หอม
หัวหน้าแผนกงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ครูเกษม หนูจีนเส้ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูไพรัช ไชยชาญ
เจ้าหน้าที่

ครูวัลลภ รื่นสุข
เจ้าหน้าที่

ครูวันชัย มีสง่า
เจ้าหน้าที่

ครูสุชน คงเจริญถิ่น
เจ้าหน้าที่

ครูทรงเกียรติ เกิดนาวี
เจ้าหน้าที่

ครูสุดวีระ ชินจรัสศรี
เจ้าหน้าที่

ครูสัญญา ชูช่วย
เจ้าหน้าที่

ครูสิริกร มั่นจินดา
เจ้าหน้าที่

ครูอลิษา ธีราลาภ
เจ้าหน้าที่

ประทีป แตงเจริญ
เจ้าหน้าที่

สุนีย์ เทพรอด
เจ้าหน้าที่

ครูธีรวัฒน์ ใจประดับเพชร
เจ้าหน้าที่

ครูพนม ภู่สำอางค์
เจ้าหน้าที่

ครูพรชิตา วิลา
เจ้าหน้าที่

ครูเกรียงเดช ทิพย์อ้าย
เจ้าหน้าที่

ครูขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐอนงค์ ชาเรณู
เจ้าหน้าที่

ครูณรงค์ เยประยูร
เจ้าหน้าที่

ครูเกียรติพิพัฒน์
คงคารักษ์
เจ้าหน้าที่

ครูบวรลักษ์ แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่

ครูคมสันต์ ลออวิไล
เจ้าหน้าที่

ครูธเนศ ชาลีนพ
เจ้าหน้าที่

ครูดิษพงษ์ ดำเนินทรัพย์
เจ้าหน้าที่

ครูศุภเลิศ ฉายา
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐพล ขันธเนตร
เจ้าหน้าที่

ครูอมรเชษฐ์ ปลากัดทอง
เจ้าหน้าที่

ครูวรวิพร ศรีโหมด
เจ้าหน้าที่

ครูหทัยรัตน์ ยุวนบุณย์
เจ้าหน้าที่

ครูสรายุทธ สมภาค
เจ้าหน้าที่

ครูกนกนภัส บุญปกครอง
เจ้าหน้าที่

ครูวิรัตน์ แซ่อู่
เจ้าหน้าที่

ครูวรกานต์ ศรีมงคลชัย
เจ้าหน้าที่

ครูรัชกรณ์ สิทธิสาร
เจ้าหน้าที่

ครูเบญจมาศ ปรีดาชม
เจ้าหน้าที่

ครูขนิษฐา สุขรื่น
เจ้าหน้าที่