Friday , February 3 2023

งานบริหารทั่วไป

หัวหน้างาน

ครูยุภศิริ อาศศิกุล
หัวหน้างาน

ครูกอแก้ว บางท่าไม้
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูสุจิตรา พยัคฆมาศ
เจ้าหน้าที่

ครูขวัญชัย เดชพจน์
เจ้าหน้าที่

ครูวัชระ สอดส่องกิจ
เจ้าหน้าที่

ครูสังวาลย์ พลายพุ่มไม้
เจ้าหน้าที่

ครูกริณา วลัยภัชกร
เจ้าหน้าที่(หน้าห้องผู้อำนวยการ)

ครูอรัญญา มีชูรส
เจ้าหน้าที่(หน้าห้องผู้อำนวยการ)

ครูสายชล อ้วนล่ำ
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ