Friday , February 3 2023

งานบุคลากร

ครูปัญจรัตน์ กระจ่างสังข์
หัวหน้างาน

ครูนิติกร เล็กศิวิไร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปา
เจ้าหน้าที่

ครูมณฑล ปรางศร
เจ้าหน้าที่

ครูพรชิตา วิลา
เจ้าหน้าที่

ครูนพดล มีชูรส
เจ้าหน้าที่

ครูยุภาพร เขตรักษา
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ