Friday , February 3 2023

งานพัสดุ

ครูวันชัย มีสง่า
หัวหน้างาน

ครูนลินี ทาหอม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูจิรพันธ์ กลิ่นชื่น
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูอริย์ธัช สุขฉายี
ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดยานพาหนะ

ครูวีรชัย ไวยเนตร์
เจ้าหน้าที่

ครูนิวัติ เพ็ชรสังวาลย์
เจ้าหน้าที่

ครูสุดวีระ ชินจรัสศรี
เจ้าหน้าที่

ครูสมบัตร์ ขำเสถียร
เจ้าหน้าที่

ครูสัญญา ชูช่วย
เจ้าหน้าที่

ครูจักรพงษ์ ศิริชัยราวรรณ์
เจ้าหน้าที่

ครูสุรัชดา ลาภถาวร
เจ้าหน้าที่

ครูคณาพร ใบตาเฮ
เจ้าหน้าที่

ครูมณฑล ปรางศร
เจ้าหน้าที่

ครูสมมาตร์ แก้วจินดา
เจ้าหน้าที่

ครูสิริกร มั่นจินดา
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐวุฒิ หมอนทอง
เจ้าหน้าที่

ครูธฤต ไชยมงคล
เจ้าหน้าที่

ครูพรชิตา วิลา
เจ้าหน้าที่

ครูเสริม โพธิ์หอม
เจ้าหน้าที่

ครูเกรียงเดช ทิพย์อาย
เจ้าหน้าที่

ครูสุนีย์ เทพรอด
เจ้าหน้าที่

ครูธวัช เจริญศรี
เจ้าหน้าที่

ครูศุภเลิส ฉายา
เจ้าหน้าที่

นายวัชระ สอดส่องกิจ
เจ้าหน้าที่

นายศักดิ์ศิมงคล
กุณฑโชติ
เจ้าหน้าที่

นายชัยญา ฟองมี
เจ้าหน้าที่

นางนภาวดี สมภาค
เจ้าหน้าที่

นายทรงกลด สาระพิมพา
เจ้าหน้าที่

นายเอกรินทร์
เจนรัตนเสถียร
เจ้าหน้าที่

นายภาระวี ผันสอน
เจ้าหน้าที่

นายยอดขวัญ มีชูรส
เจ้าหน้าที่