• ข่าวแจ้ง นศ. และบุคลากร

 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • เอกสาร/ผลงานวิชาการ

 • รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558

  งานบริหารทั่วไปขอเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง 

  Read more...
 • รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558

  งานบริหารทั่วไปขอเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558

  Read more...
 • ข่าวด่วนจาก กยศ. เรื่องการต่อสัญญาเงินกู้

   

  ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ให้ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารเพื่อทำสัญญาเงินกู้ที่งานแนะแนวภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. 

  Read more...
 • การปรับเปลี่ยน Web Server ใหม่

  เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง Server ใหม่ และกำลังปรับเว็บไซต์ของวิทยาลัยใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งยังมีหน้าเพจบางส่วนที่เข้าถึงไม่ได้  โดยจะเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร็วที่สุด  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

  Read more...
 • ผลงานวิจัยครูและการจัดทำโครงการของนักศึกษา

  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนักเรียน/นักศึกษาจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเรียนการสอนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครุผู้สอนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

  Read more...

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

What are the requirements to run Joomla! 1.5?

Joomla! runs on the PHP pre-processor. PHP comes in many flavours, for a lot of operating systems. Beside PHP you will need a Web server. Joomla! is optimized for the Apache Web server, but it can run on different Web servers like Microsoft IIS it just requires additional configuration of PHP and MySQL. Joomla! also depends on a database, for this currently you can only use MySQL.

Many people know from their own experience that it's not easy to install an Apache Web server and it gets harder if you want to add MySQL, PHP and Perl. XAMPP, WAMP, and MAMP are easy to install distributions containing Apache, MySQL, PHP and Perl for the Windows, Mac OSX and Linux operating systems. These packages are for localhost installations on non-public servers only.
The minimum version requirements are:
 • Apache 1.x or 2.x
 • PHP 4.3 or up
 • MySQL 3.23 or up
For the latest minimum requirements details, see Joomla! Technical Requirements.

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission . Located in Ayutthaya vocational education . Vocational . And a Bachelor of technology.

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
 • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
 • โทรสาร: 0 3532 1956
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

 • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
 • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
 • Fax: +66 3532 1956.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.