Saturday , August 13 2022

จักรกฤษณ์ แจ่มทิม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู วิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบต่อไปนี้ Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการDownload

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารแนบ กำหนดการยื่นใบสมัคร วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. Download ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตDownload Download คำร้องขอสมัครและใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตDownload

Read More »

Download เอกสารการชำระเงินมอบตัวขึ้นทะเบียน โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เข้าระบบยืนยันตัวตนในการเข้าเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบการยื่นสมัครรอบโควตา ดำเนินการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนและมอบตัวเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 โดยสามารถโหลดเอกสารได้จาก http://ayuttech.appedr.com/edr/studentEnrollmentRegisterFeeFormPayInPrint.do หรือ Click ที่นี่ ขั้นตอนและวิธีการเป็นตามภาพต่อไปนี้

Read More »

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ Download แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทโควตา (กรณีพิเศษ) บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาตามประกาศในแต่ละสาขาวิชา กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2564 จากระบบ Admission ของส่วนกลางที่ Link นี้ ระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (vec.go.th) หรือพิมพ์ ULR -> https://admission.vec.go.th จากนั้นเลือกปุ่มสมัครเรียน (การสมัครรอบนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบนี้เท่านั้น) Download ไฟล์รายชื่อโควตา 104-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 105-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 106-แผนกวิชาช่างก่อสร้างDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 110-แผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 111-แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 127-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 128-แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 137-แผนกเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 311-แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 901_328-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์Download Download ไฟล์รายชื่อโควตา 102 – แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิตDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 103 – แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา 101 – แผนกวิชาช่างยนต์Download Download ไฟล์ประกาศ/กำหนดการรายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนDownload Download ไฟล์รายชื่อโควตา …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ตามไฟล์เอกสารด้านล่าง Download หนังสือนำส่งสถานศึกษาDownload Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวช. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download Download ไฟล์ประกาศรับสมัครโควตา ระดับ ปวส. และใบสมัครโควตา ปีการศึกษา 2565Download

Read More »

ลงทะเบียนบัญชีธนาคารรับเงินคืน

อ้างถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการคืนงินค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วิทยาลัยฯ จึงได้คืนเงินค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้ เข้าลงทะเบียนในระบบที่ http://www.ayuttech.ac.th/e-serviceนักเรียนนักศึกษาเลือกรายการลงทะเบียนบัญชีธนาคารดำเนินการยืนยันข้อมูลเข้าระบบ ประกอบด้วย เลขประชาชนนักเรียน/นักศึกษา และ รหัสนักศึกษากดปุ่ม เข้าระบบ จะเจอหน้าสำหรับการลงทะเบียน ให้เลือกรายการที่เมนูด้านซ้าย “ลงทะเบียนบัญชีธนาคาร” หรือกดปุ่มที่เขียนว่า “กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนบัญชีธนาคาร”กรอกข้อมูลให้ครบ และ Upload ภาพสำเนาเอกสาร 3 รายการให้ครบ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษา , สำเนาบัตรประชาชนผูปกครอง , สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยสำเนาทั้งหมดต้องรับรองสำเนาและลงลายมือชื่อไว้ (เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานได้ กรณีมีปัญหาครูที่ปรึกษาจะได้โทรติดต่อ)เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” รอสักครู่ ระบบจะพามาที่หน้าแรก ให้เลื่อนหน้าจอลงเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้ Update ในระบบ หากรูปภาพไม่แสดง นักเรียน/นักศึกษา ต้อง Upload ภาพใหม่จนว่าภาพจะแสดงออกมาหลังจากดำเนินการเสร็จ ให้รอครูที่ปรึกษาตรวจสอบหลักฐาน *** สมุดบัญชีที่ส่งเข้ามาในระบบ ต้องเป็นบัญชีที่มีความเคลื่อนไหว หากส่งเลขบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกินกว่าที่ทางธนาคารกำหนด บัญชีนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ วิทยาลัยจะไม่สามารถโอนเงินให้ได้ *** ตัวอย่างสำเนาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าระบบ

Read More »

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 (เฉพาะบางสาขาที่ไม่เต็ม)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะบางสาขาที่ไม่เต็ม โดยสมัครผ่านระบบ Online ที่เว็บไซต์ http://admission.ayuttech.ac.th ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครรอบ 2 ตามไฟล์เอกสาร Download ท้ายประกาศ ประกาศรับสมัครระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มเติมบางสาขาดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อแนบไฟล์ท้ายประกาศ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 20-25 เมษายน 2564 เข้าเว็บไซต์ admission.ayuttech.ac.th เพื่อ Login โหลดเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร (สามารถชำระได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน QR Code ด้สนแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ) วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ปฐมนิเทศและส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมชุดเอกสารการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ต่อครูที่ปรึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามรายชื่อแนบไฟล์ท้ายประกาศ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักเรียน เพื่อยืนยันการเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 20-25 เมษายน 2564 เข้าเว็บไซต์ admission.ayuttech.ac.th เพื่อ Login โหลดเอกสารการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและชำระเงินลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร (สามารถชำระได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่าน QR Code ด้สนแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ) วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ปฐมนิเทศและส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมชุดเอกสารการมอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ต่อครูที่ปรึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด

Read More »