Friday , February 3 2023

ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหาร/แผนกวิชาข้าราชการ (คน)พนักงานราชการ (คน)ครูพิเศษ (คน)รวม
ผู้อำนวยการฯ11
รองผู้อำนวยการฯ33
ช่างยนต์111820
ช่างกลโรงงาน52512
ช่างเชื่อมโลหะ426
ช่างเขียนแบบ235
ช่างซ่อมบำรุง3148
ช่างไฟฟ้ากำลัง16723
ช่างอิเล็กทรอนิกส์152219
ช่างก่อสร้าง415
เทคโนโลยีสารสนเทศ32510
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม2125
ช่างเทคนิคพื้นฐาน246
สามัญสัมพันธ์202830
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์213
ซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฯ22
ระบบขนส่งทางราง22
เทคนิคคอมพิวเตอร์55
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รวม951159165

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564