Friday , February 3 2023

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน


วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดทำการสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดรับนักเรียนจำนวน 2 ประเภทวิชา ดังนี้
  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 10 สาขาวิชา ได้แก่
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
   • สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล
   • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
   • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
   • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จจากชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า เปิดรับนักเรียนจำนวน 2 ประเภทวิชา ดังนี้
  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่
   • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
   • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาการก่อสร้าง
   • สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
   • สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเทคนิคควบคุมระบบขนส่งทางราง
  2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์)
 3. ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิสก์ เข้าศึกษาต่อระบบทวิภาคี ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานหรือมีงานประจำทำ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาจบจบหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา