Sunday , December 5 2021

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน


              วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดทำการสอนนักเรียนนักศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า

1.1 ระบบปกติ เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้

  – สาขาวิชาช่างยนต์ – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  – สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  – สาขาวิชาช่างก่อสร้าง – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องมือกล – สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

* โปรแกรมภาษาอังกฤษขนาดเล็ก (MEP)

 

1.2 ระบบเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน 8 สาขาวิชาดังนี้

  – สาขางานเครื่องกล – สาขางานเครื่องมือกล
  – สาขางานเชื่อมโลหะ – สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
  – สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล – สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  – สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ – สาขางานก่อสร้าง

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สำเร็จ ชั้น ปวช. ตรงสาขา, ปวช. ต่างสาขา และระดับชั้น ม.6 ดังนี้

2.1 ปวส. ระบบปกติ เปิดสอน 8 วิชา ดังนี้

2.1.1 รับผู้สำเร็จจากระดับ ปวช. ตรงสาขา เป็นหลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 9 สาขาวิชาดังนี้

  – สาขาวิชาเครื่องกล – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
  – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาวิชาเทคนิคโลหะ – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  – สาขาวิชาช่างเทคนิคก่อสร้าง – สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.1.2 รับผู้สำเร็จระดับ ม.6 ใช้เวลาเรียน ประมาณ 2 ปี 2 ภาคฤดูร้อน เปิดสอน 4 สาขา คือ  

  – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
  – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  – สาขาวิชาเครื่องกล(ยานยนต์) – สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ระบบเทียบโอนความรู้และเทียบโอนประสบการณ์ เปิดสอน 10 สาขาวิชา ดังนี้

  – สาขางานเทคนิคยายยนต์ – สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
  – สาขางานเครื่องมือกล – สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  – สาขาเขียนแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์ – สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
  – สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  – สาขางานเทคนิคก่อสร้าง – สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ            

 

– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

   สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ทล.บ)