Friday , February 3 2023

งานครูที่ปรึกษา

บุคลากรภายใน

ครูบุญรอด ตั้งศุภนิมิตร
หัวหน้างาน

ครูเกษม หนูจีนเส้ง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ครูเนตรนภา เชื่อมชิต
เจ้าหน้าที่

ครูธชณัฐ ผ่องโต
เจ้าหน้าที่

ครูญาณวรรณ 
เก่งถนอมม้า
เจ้าหน้าที่

ครูปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปา
เจ้าหน้าที่

ครูกมล สมภักดี
เจ้าหน้าที่

ครูประเสริฐ แสงโป๋
เจ้าหน้าที่

ครูสุรพันธ์ พันธ์สถิตย์
เจ้าหน้าที่

ครูณรงค์ กรึงไกร
เจ้าหน้าที่

ครูสิริกร มั่นจินดา
เจ้าหน้าที่

ครูคณาพร ใบตาเฮ
เจ้าหน้าที่

ครูศิวพร ปานเกตุ
เจ้าหน้าที่

ครูภูเบศ คามวัน
เจ้าหน้าที่

ครูพรชิตา วิลา
เจ้าหน้าที่

ครูดิษพงษ์ ดำเนินทรัพย์
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐพล ขันธเนตร
เจ้าหน้าที่

ครูเกรียงศักดิ์ โชติเสน
เจ้าหน้าที่

ครูณัฐอนงค์ ชาเรณู
เจ้าหน้าที่

ครูธวัช เจริญศรี
เจ้าหน้าที่

ครูเอกพงษ์ นิยมจันทร์
เจ้าหน้าที่

ครูบวรลักษ์ แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่

ครูวรวิพร ศรีโหมด
เจ้าหน้าที่

ครูขนิษฐา สุขรื่น
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ