• ข่าวแจ้ง นศ. และบุคลากร

 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • เอกสาร/ผลงานวิชาการ

 • รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558

  งานบริหารทั่วไปขอเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง 

  Read more...
 • รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558

  งานบริหารทั่วไปขอเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558

  Read more...
 • ข่าวด่วนจาก กยศ. เรื่องการต่อสัญญาเงินกู้

   

  ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ให้ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารเพื่อทำสัญญาเงินกู้ที่งานแนะแนวภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. 

  Read more...
 • การปรับเปลี่ยน Web Server ใหม่

  เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง Server ใหม่ และกำลังปรับเว็บไซต์ของวิทยาลัยใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งยังมีหน้าเพจบางส่วนที่เข้าถึงไม่ได้  โดยจะเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร็วที่สุด  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

  Read more...
 • ผลงานวิจัยครูและการจัดทำโครงการของนักศึกษา

  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนักเรียน/นักศึกษาจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเรียนการสอนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครุผู้สอนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

  Read more...

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

เชิญชมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

งานกิจกรรมขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด "พระวิษณุเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กำหนดวันรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

Read more ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. โควตา ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกาาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัว มอบตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของวิทยาลัยฯ ในวันเสารืที่ 19 ธันวาคม 2558 

Read more ...

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission . Located in Ayutthaya vocational education . Vocational . And a Bachelor of technology.

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
 • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
 • โทรสาร: 0 3532 1956
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

 • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
 • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
 • Fax: +66 3532 1956.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.