Friday , March 31 2023
Breaking News

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครในวันที่ 26 มีนาคม 2566 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศฯ-ผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวช.66Download รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวช.66Download ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกาศฯ-ผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวส.66Download รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ-ปวส.66Download โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศปฏิบัติ ดังนี้1. รายงานตัว และมอบตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 ระดับ ปวช. เวลา 8.00 น. รายงานตัว ณ โดมเอนกประสงค์ เวลา 8.30 น. มอบตัวลงทะเบียน ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง ระดับ ปวส. เวลา 13.00 น. รายงานตัว ณ โดมเอนกประสงค์ เวลา 13.30 น. มอบตัวลงทะเบียน ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง 2. เตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวและมอบตัว ดังนี้ ขั้นตอนการรายงานตัวDownload วิธีการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนDownload เอกสารมอบตัวDownload

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)-รายงานตัวและสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.-ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.ayuttech.ac.th/ และเพจวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ-ปวช-66Download ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.)-รายงานตัวและสอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ** เฉพาะสาขาซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง รายงานตัวและสอบคัดเลือก เวลา 9.00น. -12.00 น. -ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://www.ayuttech.ac.th/ และเพจวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบ-ปวส-66Download หมายเหตุ ขอให้ผู้มีสิทธ์สอบที่ชำระค่าสมัครแล้ว นำใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร แสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

Read More »

กำหนดการ และเอกสารประกอบการสมัครเรียน

ปีการศึกษา 25666 ปฏิทินรับสมัคร 1.66Download 2.ใบมอบตัวDownload 3.ประวัตินักศึกษาDownload 4.สัญญาค้ำประกันDownload 5หนังสือมอบอำนาจDownload

Read More »

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศประกันอุบัติเหตุ66Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศDownload ขั้นตอนการปฏิบัติDownload รายชื่อ-01Download รายชื่อ-02Download นักเรียนศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก พิพม์ 1.ใบสมัครพิมพ์จากระบบออนไลน์ 2.ใบมอบตัว 3.ประวัตินักศึกษา 4.สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัวDownload ประวัตินักศึกษาDownload สัญญาค้ำประกันDownload

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.(โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศDownload รายชื่อDownload ขั้นตอนการปฏิบัติDownload นักเรียนศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก พิพม์ 1.ใบสมัครพิมพ์จากระบบออนไลน์ 2.ใบมอบตัว 3.ประวัตินักศึกษา 4.สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัว-1Download ประวัตินักศึกษา-1Download สัญญาค้ำประกัน-1Download

Read More »