• ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวแจ้ง นศ. และบุคลากร

 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • เอกสาร/ผลงานวิชาการ

 • การปรับเปลี่ยน Web Server ใหม่

  เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง Server ใหม่ และกำลังปรับเว็บไซต์ของวิทยาลัยใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งยังมีหน้าเพจบางส่วนที่เข้าถึงไม่ได้  โดยจะเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร็วที่สุด  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

  Read more...
 • รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558

  งานบริหารทั่วไปขอเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558

  Read more...
 • ข่าวด่วนจาก กยศ. เรื่องการต่อสัญญาเงินกู้

   

  ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ให้ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารเพื่อทำสัญญาเงินกู้ที่งานแนะแนวภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. 

  Read more...
 • ผลงานวิจัยครูและการจัดทำโครงการของนักศึกษา

  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนักเรียน/นักศึกษาจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเรียนการสอนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครุผู้สอนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

  Read more...

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

กติกาการแข่งขันทักษาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค 2558

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในการแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ทักษะ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับภาค  ปีการศึกษา 2558 และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม   สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ทักษะ การแข่งขันติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABXระดับภาค  ปีการศึกษา 2558 

Read more ...

เชิญร่วมประกวดหนุ่มสยาม นางนพมาศ

       ขอเชิญชมการประกวดหนุ่มสยาม นางนพมาศ และการประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมพิธีเปิดและเดินรณรงค์การยุติความรุนแรง

งานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและเดินรณรงค์การยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง

ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและแข่งทักษะระดับ อศจ.

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
 • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
 • โทรสาร: 0 3532 1956
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

 • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
 • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
 • Fax: +66 3532 1956.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.